Môi trường lao động

một số tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường cần lao

  • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về chỉ dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe công nhân và bệnh nghề nghiệp.
  • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định người dùng lao động phải doanh nghiệp đánh giá, kiểm soát một số nhân tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm cho việc để đề ra những biện pháp công nghệ an toàn, vệ sinh lao động, coi sóc cho công nhân.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định cụ thể một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định an toàn, tập huấn vệ sinh cần lao và quan trắc môi trường.
  • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh lao động. môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Môi trường lao động

ping post